Kategorier
Finans

Infrastrukturfond – Vad? Varför? Hur?

Vid längre investeringsprofil nämns ofta investeringsfonder. Orsaken är att dessa ses som stabilare än många andra branscher. Det är även en av orsakerna till att infrastrukturfonder hittas hos pensionsfonder och andra fonder med mycket långt perspektiv.

Vad innebär infrastrukturfond?

Precis som namnet avslöjar handlar det om att investeringar sker i bolag inom infrastrukturen i ett eller flera länder. Detta presenteras ibland även som ”grundläggande samhällstjänster”. I vissa länder handlar det främst om samhällsägda delar så som vägar, sjukhus m.m. Men en ökad privatisering har gjort att det nu för tiden lika gärna kan vara arbeten som utförs enbart med företag som mottagare och kunder. Men i grunden handlar det om att förbättra och skapa en smidig infrastruktur. Ett behov som alltid kommer att finnas oavsett om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur. Dessutom är det ofta projekt som stäcker sig över väldigt många år.

Exempel på företag

Genom att förstå vilka företag som kan finnas inom en infrastrukturfond blir det även lättare att förstå dess långsiktiga stabilitet. Här hittas företag som arbetar inom vattenförsörjning, avlopp och eldistribution. Men även flygplatser, vägar, hamnar och annat inom transport.

Har ”monopol” inom sina områden

Fördelen med dessa branscher är att företagen har en naturlig monopolställning. Det finns knappast speciellt många företag som kan bygga en stor flygplats eller anlägga en hamn. För beställaren handlar det snarare om att hitta rätt kompetens än att ta in flera offerter och ställa dessa mot varandra. För företagen inom en infrastrukturfond innebär det mycket stora initiala investeringar och ett relativt litet kundunderlag. Ibland är kundunderlaget så litet att det inte ens finns plats för fler företag inom samma bransch.

Långsiktigt

Företag som därmed har få konkurrenter och får projekt som sträcker sig över mycket lång tid får alltså en stabilitet på marknaden. Självklart kan de bli påverkade av konjunkturer men samtidigt är de inte lika konjunkturkänsliga som företag inom konsumtion och kortsiktiga projekt.

Strukturförändringar

Infrastrukturfonder gynnas generellt av större strukturförändringar i samhället. Det handlar då om långsiktiga förändringar och trender. Ett exempel kan tas från att allt fler vill bo i storstäderna och att trycket på fler bostäder, vägar och samhällstjänster därmed ökar. Men detta ökar även belastningen på den nuvarande infrastrukturen vilket därmed både kan behöva förbättras eller byggas om.

Riskerna

I en artikel från Avanza nämns att det finns ett par risker med dessa fonder. Det kan bland annat handla om hur stora vinster som företag får ha inom välfärden (en het fråga i Sverige) samt hur beskattningen sker inom olika områden.